bitxpresslogo

kantor bitcoin Warszawa presents BitXpress.
You can buy and sell bitcoins
without registration in a few clicks.

contact

REGULAMIN KANTORU ONLINE Bitxpress by Quark („REGULAMIN”)


§1

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez serwis działający pod adresami kantor.bitcoinwarszawa.pl i bitxpress.pl, prowadzony przez Quark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18/119A, kod 00-052 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000586579, NIP 5272750568, REGON 36301238700000, kapitał zakładowy: 5.000 złotych.
 2. Wszelkie terminy pisane dużą literą zostały zdefiniowane w § 2 poniżej („Definicje”) lub Regulaminie.

§2
Definicje

 1. Quark - Quark Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18/119A, kod 00-052 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000586579, NIP 5272750568, REGON 36301238700000, kapitał zakładowy: 5.000 złotych, będącą operatorem Kantoru online i kantoru stacjonarnego (jak zdefiniowano poniżej).
 2. Kryptowaluta – oznacza waluty wirtualne, które Quark kupuje lub sprzedaje użytkownikom serwisu.
 3. Kantor online – oznacza internetowy kantor wymiany walut wirtualnych prowadzony pod adresami kantor.bitcoinwarszawa.pl i bitxpress.pl przez Quark.
 4. Kantor stacjonarny – oznacza stacjonarny kantor wymiany walut wirtualnych prowadzony przez Quark pod adresem: ul. Świętokrzyska 18/119A, 00-052 Warszawa.
 5. Czas pracy Kantoru online – czas, w jakim realizowane są Transakcje z Użytkownikami niezweryfikowanymi, obejmujący każdy Dzień Roboczy, od 10.00 do 18.00.
 6. Czas pracy Kantoru stacjonarnego – czas w jakim realizowane są Transakcje w przypadku wyboru opcji sfinalizowania transakcji (odbioru ceny sprzedaży kryptowaluty) w Kantorze stacjonarnym, obejmujący każdy Dzień Roboczy, od 10.00 do 18.00.
 7. Dzień Roboczy - każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 8. Kurs wymiany kryptowalut - obowiązujący w Kantorze online, kurs wymiany jednostek kryptowalut na walutę tradycyjną (dalej: PLN) lub PLN na jednostki kryptowalut w chwili zlecenia realizacji Transakcji przez Użytkownika.
 9. Transakcja - transakcja realizowana za pośrednictwem Kantoru online, polegająca na sprzedaży lub zakupie kryptowalut zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 10. Kwota transakcji – wyrażona w PLN, wartość jednostek kryptowalut, których kupno, sprzedaż lub wymiana jest przedmiotem Transakcji.
 11. Potwierdzenie transakcji – wystawiane przez Quark potwierdzenie wykonania usług przesyłane na podany adres e-mail.
 12. Przelew – transfer środków pieniężnych pomiędzy Quark a Użytkownikiem.
 13. Rachunek rozliczeniowy – rachunek prowadzony w instytucji finansowej na rzecz Użytkownika, na który Kantor online przeleje środki pieniężne w PLN w związku z rozliczaniem Transakcji.
 14. Tytuł Przelewu Transakcji - indywidualny, jednoznaczny tytuł transferu środków pieniężnych generowany przez Kantor online po zleceniu przez Użytkownika realizacji Transakcji, przekazany Użytkownikowi w treści wiadomości elektronicznej przesłanej do niego po zdefiniowaniu warunków Transakcji, jak również wskazywany w podsumowaniu zleconej Transakcji oraz na liście zleconych Transakcji na Koncie.
 15. Usługi – usługi kupna lub sprzedaży kryptowalut drogą elektroniczną, w modelu transakcji jednorazowych świadczone przez Quark na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Kantoru online.
 16. Konto – zbiór przekazanych przez Użytkownika zweryfikowanego danych i ustawień związanych z działaniem usług w ramach Kantoru online wymagających zalogowania.
 17. Hasło - hasło dostępu do Konta Użytkownika zweryfikowanego.
 18. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca Transakcji w Kantorze online.
 19. Użytkownik niezweryfikowany – Użytkownik, który nie dokonał procesu weryfikacji konta w Kantorze online i dokonuje jedynie transakcji okazjonalnych podlegających ograniczeniom transakcyjnym.
 20. Użytkownik zweryfikowany – Użytkownik, który dokonał z sukcesem procesu weryfikacji konta i może dokonywać transakcji bez ograniczeń transakcyjnych.
 21. Przepisy AML – przepisy w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym w szczególności ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018.723).
 22. Ograniczenia transakcyjne – ograniczenia w zakresie zawieranych transakcji wprowadzone przez Quark w celu realizacji obowiązków nałożonych na Quark na podstawie właściwych przepisów AML.

§3
Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Kantoru online jest dobrowolne. Skorzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Kantoru online wymaga jednak zaakceptowania Regulaminu. Akceptacja Regulaminu następuje przy złożeniu zlecenia dokonania Transakcji.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Kantoru online zgodnie z jego przeznaczeniem i w zgodzie z Regulaminem. W szczególności, Użytkownik nie może dokonywać jakichkolwiek działań mających na celu ingerowanie w sposób działania, architekturę, elementy techniczne, zawartość Kantoru online lub jego funkcjonalności.
 3. Quark nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia, w tym przerwy techniczne lub technologiczne związane z funkcjonowaniem Kantoru online spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, ewentualnymi opóźnieniami związanymi z szybkością dokonywania transakcji w blockchain danej Kryptowaluty lub w związku z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 4. Użytkownik w celu korzystania z Kantoru online zobowiązany jest do spełnienia minimalnych wymogów technicznych, tj:
  • posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej - e-mail (nie są akceptowane transakcje dokonywane przy wykorzystaniu kont założonych na serwisach czasowego dostępu do skrzynek e-mail).
  • Posiadania dostępu do sieci Internet poprzez urządzenie z zainstalowaną aktualną wersją przeglądarki (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, nie są akceptowane Transakcje za pośrednictwem przeglądarek takich jak Tron, Onion, etc.).
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Kantor online nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika, w szczególności w definiowanych przez niego numerach rachunków bankowych.

§4
Ogólne zasady świadczenia usług

 1. Kantor online umożliwia Użytkownikom sprzedaż lub zakup wybranych Kryptowalut. Aktualna lista kryptowalut objętych ofertą oraz aktualny Kurs wymiany Kryptowalut są wskazane na stronie internetowej Kantoru online.
 2. Transakcje mogą być zawierane w Kantorze online wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Umowa sprzedaży Kryptowaluty przez Użytkownika jest zawierana bezpośrednio z Quark, gdzie Quark jest kupującym, a Użytkownik jest sprzedającym. Umowa zakupu Kryptowaluty przez Użytkownika jest zawierana bezpośrednio z Quark, gdzie Quark jest sprzedającym, a Użytkownik jest kupującym.
 4. Quark nie pośredniczy w transakcjach zawieranych z innymi podmiotami, umowy zawierane w Kantorze online są zawierane z Użytkownikiem przez Quark na własny rachunek.
 5. Kantor online nie realizuje Transakcji w trakcie przerw technicznych oraz przerw wywołanych siłą wyższą, za które Kantor online nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Transakcje z Użytkownikami niezweryfikowanymi są realizowane:
  1. do 48 godzin od otrzymania wpłaty Kryptowalut lub wpłaty środków finansowych, w przypadku Transakcji mających miejsce w soboty, niedziele i święta,
  2. do 24 godzin od otrzymania wpłaty Kryptowalut lub wpłaty środków finansowych, w przypadku Transakcji mających miejsce w inne dni(z zastrzeżeniem lit. c poniżej).
  3. co 24 godziny, w przypadku złożenia w krótkich odstępach czasu więcej niż jednego zlecenia Transakcji gdzie wartość poszczególnych zleceń przekracza 1.000 zł.
 7. Transakcje z Użytkownikami zweryfikowanymi są zawierane automatycznie bez względu na czas pracy Kantoru Online, z uwzględnieniem zasad wskazanych w niniejszym Regulaminie i kwestii związanych z weryfikacją Użytkowników i Transakcji wynikających z Przepisów AML.
 8. Niezależnie od wskazanych wyżej terminów wykonania usług, Kantor online może wstrzymać dokonanie każdej transakcji jeżeli zachodzi podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu i konieczne jest wykonanie przez Kantor online obowiązków nałożonych przez Przepisy AML lub inne przepisy obowiązującego prawa.

§5
Szczegółowe zasady świadczenia usług

 1. Usługi są świadczone dla Użytkowników zweryfikowanych i Użytkowników niezweryfikowanych. Zasady weryfikacji Użytkowników zostały wskazane poniżej w §9.
 2. Użytkownik zweryfikowany może dokonywać Transakcji bez ograniczeń kwotowych. Przy czym Użytkownik może zostać poddany dodatkowym czynnościom weryfikacyjnym zgodnie z przepisami AML. Użytkownik niezweryfikowany może dokonywać transakcji jedynie do wysokości ustalonych limitów kwotowych, które wynoszą 4.000 (cztery tysiące) w przypadku transakcji sprzedaży oraz 500 (pięćset) złotych w przypadku transakcji zakupu przez klienta, dla jednorazowej Transakcji. Użytkownik niezweryfikowany może dokonać transakcji o maksymalnej łącznej wartości 16.000 zł kwartalnie bez weryfikacji. Status Użytkownika jest weryfikowany przy każdej transakcji poprzez zaawansowane algorytmy identyfikacji Użytkownika, których działanie opisano w Polityce Prywatności. Ograniczenie w zakresie limitu Transakcji dla Użytkownika niezweryfikowanego nie ma zastosowania w przypadku zakończenia Transakcji w Kantorze Stacjonarnym zgodnie z §5 ust. 9 poniżej (odbiór środków osobiście w Kantorze Stacjonarnym).
 3. Transakcje na rzecz Użytkowników niezweryfikowanych nie odbywają się automatycznie.
 4. Zakup Kryptowaluty przez Użytkownika następuje w ten sposób, że po zalogowaniu na swoje konto Użytkownik wskazuje liczbę jednostek Kryptowaluty, którą chce kupić oraz potwierdza Kwotę Transakcji. Użytkownik wskazuje także swój adres portfela, na który chce otrzymać kupione Kryptowaluty. Sprzedaż Kryptowaluty przez Użytkownika odbywa się w ten sposób, że Użytkownik po zalogowaniu na swoje konto Użytkownik wskazuje liczbę jednostek Kryptowaluty, którą chce sprzedać i Wartość Transakcji.
 5. Po potwierdzeniu realizacji Transakcji przez Użytkownika, Kantor online automatycznie generuje dane do przelewu, wysyłając jednocześnie na adres e-mail Użytkownika potwierdzenie z warunkami Transakcji, w tym zastosowany Kurs wymiany Kryptowalut oraz dane do Przelewu (jeżeli Przelew nie jest dokonywany za pośrednictwem wybranego operatora płatności).
 6. W celu realizacji Transakcji polegającej na zakupie Kryptowalut, Użytkownik jest zobowiązany do wpłaty Kwoty Transakcji na rachunek płatniczy Kantoru online, wskazany w potwierdzeniu zawarcia Transakcji. Wpłaty należy dokonać nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili zlecenia Transakcji, przy czym wpłata Kwoty Transakcji uważana jest za dokonaną w momencie uznania odpowiedniego rachunku płatniczego Quark środkami pieniężnymi we właściwej wysokości.
 7. W celu realizacji Transakcji polegającej na sprzedaży Kryptowalut przez Użytkownika, Użytkownik jest zobowiązany do wpłaty Kryptowalut na portfel Kantoru online, wskazany w potwierdzeniu zawarcia Transakcji. Wpłaty należy dokonać nie później niż w ciągu 15 minut od chwili zlecenia Transakcji, przy czym wpłata Kryptowalut uważana jest za dokonaną w momencie uznania portfela Quark uzgodnioną wartością Kryptowalut (minimum 1 (jeden) potwierdzenie).
 8. Przyjęcie Transakcji do realizacji przez Kantor online następuje z chwilą odnotowania przez Kantor online uznania rachunku płatniczego Quark Kwotą Transakcji lub uznania portfela kryptowalutowego (minimum 1 (jeden) potwierdzenie).
 9. W przypadku Transakcji sprzedaży Kryptowalut, Użytkownik może także wybrać jako sposób zapłaty samodzielny odbiór Wartości Transakcji w Kantorze stacjonarnym.
 10. Kantor online wystawia Potwierdzenia Transakcji z tytułu świadczonych przez siebie Usług kupna lub sprzedaży kryptowalut w formie elektronicznej.

§6
Dodatkowe koszty i prowizje

Użytkownik pokrywa koszty transferu Kryptowaluty na portfel Quark oraz zwrotnym transferem Kryptowalut na portfel Użytkownika, a także koszty prowizji operatora płatności online związane dokonywanymi przelewami Wartości Transakcji lub zwrotu tej wartości. Koszt prowizji jest uzależniony od kosztu operatora płatności i podawany jest na stronie kantoru online bezpośrednio w formularzu Transakcji.


§7
Prawo do odstąpienia od umowy

 1. W przypadku umów zawartych z Użytkownikami nie będącymi konsumentami, prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Quark nie przysługuje.
 2. W przypadku umów zawartych z Użytkownikami będącymi konsumentami, prawo do odstąpienia nie przysługuje ponieważ Quark wykonuje w pełni swoje Usługi za wyraźną zgodą Użytkownika, który każdorazowo jest informowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy oraz wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi przed upływem 14 dniowego terminu prawa do odstąpienia.

§8
Stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego - AML

 1. Quark z tytułu świadczonych Usług jest instytucją obowiązaną w świetle Przepisów AML. Oznacza to, że w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Quark ciążących obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r., Quark jest uprawniony do podejmowania następujących czynności:
  1. identyfikacji i weryfikacji Użytkownika oraz stosowania uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez Kantor online danych dotyczących tożsamość Użytkownika. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Quark może podejmować również w celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego wobec Użytkownika, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
  2. bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z Użytkownikiem, a także do badania źródła pochodzenia wartości majątkowych,
  3. uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Użytkownika charakteru stosunków gospodarczych,
  4. wykonywania innych czynności wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  5. ustalenia, że pierwsza wpłata na rachunek bankowy Kantoru online została przeprowadzona przez Użytkownika za pośrednictwem rachunku bankowego Użytkownika w podmiocie świadczącym usługi finansowe, gdzie dane zleceniodawcy płatności są zgodne z danymi Użytkownika przekazanym Kantorowi online.
 2. Użytkownik zobowiązuję się niezwłocznie przekazać Quark informacje lub dokumenty niezbędne do wykonywania przez Quark obowiązków wynikających z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

§9
Weryfikacja i rejestracja użytkownika

 1. W celu wykonywania uprawnień, o których mowa w §8 oraz pozostałych postanowieniach Regulaminu, Quark przeprowadza weryfikację danych Użytkownika.
 2. Świadczenie Usług w zakresach przekraczających limity transakcyjne wymaga rejestracji Użytkownika oraz weryfikacji podanych danych w Kantorze online.
 3. Do dokonania rejestracji wymagane jest podanie adresu e-mail, a także Hasła Użytkownika.
 4. Po dokonaniu rejestracji, w celu korzystania z Usługi kupna lub sprzedaży kryptowalut, Użytkownikowi przydzielane jest indywidualne oznaczenie (Konto). Każdy Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto w Kantorze online.
 5. W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Konta konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji Użytkownika.
 6. Weryfikacja Użytkownika będącego osobą fizyczną wymaga przekazania kopii, skanu lub zdjęcia dokumentu stwierdzającego tożsamość Użytkownika, a także następujących danych Użytkownika:
  1. imienia i nazwiska,
  2. obywatelstwa,
  3. adresu zamieszkania,
  4. kraju urodzenia,
  5. informacji o rezydencji podatkowej,
  6. informacji zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym,
  7. numer telefonu,
  8. daty urodzenia,
  9. numer PESEL.
 7. W przypadku Użytkowników będących obcokrajowcami nieposiadającymi numeru PESEL należy podać odpowiednik tego numeru, albo złożyć oświadczenie o nieposiadaniu numeru PESEL.
 8. Weryfikacja Użytkownika niebędącego konsumentem wymaga przekazania odpisu z rejestru przedsiębiorców lub krajowego rejestru sądowego podmiotu wraz z następującymi danymi:
  1. danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej,
  2. numeru NIP,
  3. numeru REGON,
  4. numeru KRS.
  oraz dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do reprezentacji Użytkownika wraz z następującymi danymi:, a także następujących danych:
  1. imię i nazwisko,
  2. obywatelstwo,
  3. adresu zamieszkania,
  4. informacji o rezydenturze podatkowej,
  5. kraju urodzenia,
  6. zajmowanym eksponowanym stanowisku politycznym,
  7. numer telefonu,
  8. daty urodzenia,
  9. numer PESEL.
 9. W przypadku osób uprawnionych do reprezentowania Użytkownika, będących obcokrajowcami nieposiadającymi numeru PESEL należy podać odpowiednik tego numeru, albo złożyć oświadczenie o nieposiadaniu numeru PESEL.
 10. Ponadto w celu weryfikacji Użytkownik musi przekazać Kantorowi online dokument stwierdzający tożsamość lub przesłać go w formie skanu lub zdjęcia w formacie .jpg lub .png poprzez formularz na stronie Kantoru online. Skan/zdjęcie dokumentu stwierdzającego tożsamość musi spełniać następujące warunki: dane na dokumencie muszą być wyraźnie, wszystkie krawędzie dokumentu muszą być widoczne, żadne z danych nie mogą być zasłonięte. Plik nie może zawierać jakichkolwiek znamion przeróbki cyfrowej (np. zamalowaniem jakiegoś elementu przy użyciu programu graficznego) dopuszczalne jest umieszczenie znaku wodnego.
 11. Potwierdzenie adresu Użytkownika lub osoby reprezentującej Użytkownika może nastąpić na podstawie zdjęcia w formacie .jpg lub .png, rachunku (za prąd, wodę, gaz, itd.), umowy z instytucją zaufania publicznego lub pisma urzędowego na którym widnieją dane adresowe Użytkownika wraz z imieniem i nazwiskiem, a także data sporządzenia (nie starsza niż 6 miesięcy).

§10
Zamkniecie konta

 1. Zamknięcie Konta Użytkownika może nastąpić:
  1. na żądanie Użytkownika,
  2. przez Kantor online w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 2. Usunięcie konta rozumiane jako zablokowanie możliwości logowania się na Konto Użytkownika. W takim przypadku dane podane przez Użytkownika zostaną usunięte z Kantoru online, chyba że przepisy prawa stanową inaczej. Kantor online zastrzega, że po zamknięciu konta jest zobligowany do przechowywania danych rozliczeniowych Użytkownika na podstawie przepisów podatkowych przez okres w nich wskazanych.

§11
Odpowiedzialność

 1. Użytkownik odpowiedzialny jest za wszelkie działania podejmowane po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła.
 2. Użytkownik korzysta z Usługi na własne ryzyko, co nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Quark, związanej ze świadczeniem Usługi, w zakresie, w którym z mocy prawa nie może ona podlegać wyłączeniu ani ograniczeniu.
 3. Kantor online nie ponosi odpowiedzialności za skutki wywołane udostępnieniem Hasła przez Użytkownika osobom trzecim.
 4. Kantor online ponosi odpowiedzialność wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie wynikającym z Regulaminu, chyba, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest następstwem okoliczności, za które zgodnie z prawem odpowiedzialności nie ponosi.
 5. Kantor online nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. usunięcie danych wprowadzonych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Kantoru online przez systemy teleinformatyczne pozostających poza kontrolą Kantoru online,
  2. następstwa udostępnienia przez Użytkowników osobom trzecim loginu i Hasła,
  3. skutki przeprowadzonych transakcji na Koncie Użytkownika, jeżeli zostały zlecone lub dokonane przy zachowaniu procedury logowania się na przedmiotowe Konto przy użyciu loginu i hasła Użytkownika,
  4. skutki działań lub zaniechań zewnętrznych operatorów lub innych podmiotów świadczących usługi na rzecz Użytkowników w ramach realizacji poszczególnych funkcjonalności Kantoru online,
  5. opóźnieniach przy wyświetlaniu Kantoru online na urządzeniach wykorzystywanych przez Użytkownika powstałych na serwerach innych niż serwery Kantoru online lub urządzeniach, z których korzysta Użytkownik,
  6. czas rejestracji transakcji przy obciążaniu portfeli poszczególnych kryptowalut.
  7. błędne wprowadzenie przez Użytkownika danych do wpłaty lub wypłaty środków - w przypadku konieczności anulowania operacji Użytkownik zostanie obciążony kosztem prowizji bankowej lub operatora usługi,
  8. straty finansowe poniesione przez Użytkowników wynikłe z braku możliwości dokonywania transakcji za pośrednictwem Kantoru online w czasie przerwy technicznej,
  9. straty finansowe Użytkowników wynikłe z różnic kursowych powstałe podczas blokady danej transakcji lub Konta Użytkownika dokonanej zgodnie z Regulaminem lub na żądanie organów państwowych,
  10. za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Kantoru online,
  11. odpowiedzialności za skutki korzystania z Kantoru online przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 6. Regulamin stosuje się z uwzględnieniem praw Użytkowników, wynikających z ustaw konsumenckich.

§12
Własność intelektualna

 1. Quark przysługują prawa do utworów, oznaczeń i znaków towarowych udostępnianych na stronie Kantoru online, w zakresie niezbędnym do świadczenia Usługi.
 2. Utwory, oznaczenia i znaki towarowe udostępniane w ramach i w celu świadczenia Usługi korzystają z ochrony przewidzianej przepisami prawa.
 3. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z utworów w ramach przewidzianego przepisami prawa dozwolonego użytku prywatnego.
 4. Korzystanie wykraczające poza dozwolony użytek prywatny wymaga uprzedniej zgody podmiotu uprawnionego.

§13
Reklamacje

 1. W przypadku, gdy zdaniem Użytkownika Usługi świadczone przez Kantor online nie są realizowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu, może on złożyć zastrzeżenia w sposób określony w niniejszym paragrafie.
 2. Reklamacja może zostać zgłoszona w formie:
  1. pisemnej przesłanej na adres: Quark Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18/119A, kod 00-052 Warszawa albo
  2. elektronicznej na adres e-mail: kontakt@infobitcoin.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać:
  1. nazwę/login Użytkownika w Kantorze online – w przypadku gdy Transakcja dotyczy Użytkownika zweryfikowanego,
  2. przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające reklamację,
  3. żądanie zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym,
  4. potwierdzenie Transakcji wygenerowane przez Kantor online.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w kolejności zgłoszeń, ale nie później niż w terminie 14 dni. W przypadku gdy reklamacja nie zawiera pełnych informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia Kantor online zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie w brakującym zakresie, a termin 14 dni na rozpatrzenie zgłoszenia reklamacyjnego biegnie od dnia doręczenia uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu o czas przewidywany do rozpatrzenia reklamacji przez dany podmiot, o czym zostanie poinformowany Użytkownik wraz ze wskazaniem danych podmiotu świadczącego daną usługę.
 5. Użytkownik składający reklamację zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie, w jakiej reklamacja została zgłoszona.
 6. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji podjętej przez Kantor online w ramach reklamacji.

§14
Bezpieczeństwo transakcji

 1. W przypadku powzięcia przez Quark uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, w szczególności podejrzenia, że środki pieniężne będące przedmiotem transakcji pochodzą z przestępstwa, Quark zastrzega prawo do zablokowania danej transakcji lub Konta Użytkownika, a także zawiadomienia organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości o powziętym podejrzeniu. Zawiadomienie jest dokonywane niezależnie od innych czynności podejmowanych samodzielnie przez Quark do czasu wyjaśnienia wątpliwości (np. poprzez ponowną weryfikację Użytkownika) lub uzyskania stosownego postanowienia odpowiedniego organu.
 2. W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dane Użytkownika w Kantorze online są niepełne lub nieprawidłowe Kantor online ma prawo żądać od Użytkownika poddania się ponownej procedurze weryfikacji, a tym samym może zażądać od Użytkownika przesłania dokumentów przewidzianych procedurą opisaną w §9 Regulaminu lub dodatkowych dokumentów uzasadnionych okolicznościami zdarzenia.
 3. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na ewentualne dokonanie przez Kantor online ponownej weryfikacji Użytkownika.
 4. W przypadku gdy wątpliwości, co do pochodzenia środków pieniężnych lub kryptowalut będących przedmiotem transakcji, nie zostaną usunięte, a ponowne przeprowadzenie procedury weryfikacji Użytkownika nie doprowadzi do ustalenia tożsamości Użytkownika albo nadal zachodzić będzie wątpliwość czy oświadczenie woli składane przez Użytkownika w zakresie dokonania transakcji nie jest obarczone wadą, Quark odmówi przeprowadzenia Transakcji.
 5. Jeżeli w przypadku o którym mowa w ust. 1 doszło do przyjęcia przez Quark jakichkolwiek środków pieniężnych lub Kryptowalut, Quark może zablokować realizację Transakcji poprzez zdeponowanie środków pieniężnych lub Kryptowalut, na zablokowanym Koncie Użytkownika, na rachunku depozytowym Quark lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem przez powołane do tego organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
 6. Na uzasadniony wniosek banku lub innej instytucji finansowej, w przypadku powzięcia przez nie podejrzenia co do możliwości popełnienia przestępstwa, Kantor online może zablokować realizację transakcji poprzez zdeponowanie środków pieniężnych lub kryptowalut, na zablokowanym Koncie Użytkownika, na rachunku depozytowym Quark lub w depozycie sądowym do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia, kto jest ich właścicielem.
 7. W przypadku gdy Quark w sposób niebudzący wątpliwości sam ustali kto jest właścicielem środków pieniężnych lub kryptowalut, samodzielnie wyda dyspozycję zwrotu tych środków właścicielowi.
 8. W przypadku zawieszenia lub zablokowania transakcji, Quark poinformuje niezwłocznie o tym fakcie strony Transakcji, o ile informacja taka nie będzie niezgodna z obowiązującymi przepisami.
 9. Późniejsza realizacja transakcji po jej uprzednim zawieszeniu lub zablokowaniu Konta, albo zwrot środków po zawieszeniu lub zablokowaniu transakcji, w związku z działaniami wynikającymi z naruszenia Regulaminu przez Użytkownika lub działaniami Kantoru online w oparciu o postanowienia Regulaminu (np. konieczność przeprowadzenia procedury ponownej weryfikacji Użytkownika) nie upoważnia Użytkownika do kierowania jakichkolwiek roszczeń wobec Kantoru online z jakiegokolwiek tytułu, a w szczególności w zakresie utraconych korzyści.
 10. Procedury wskazane w § 9 mają zastosowanie także w sytuacji gdy Użytkownik realizuje transakcje na rzecz osób trzecich. W takim przypadku weryfikacja Użytkownika, poza procedurą opisaną w ust. 2 może polegać w szczególności na żądaniu od Użytkownika wskazania danych umożliwiających pełną weryfikację osób trzecich na rzecz których dokonywane są transakcje zgodnie z postanowieniami ust. 2 niniejszego paragrafu oraz wykazanie umocowania do przeprowadzania transakcji na rzecz tych osób.
 11. W przypadku o którym mowa w ust. powyższym postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.
 12. W razie potrzeby, bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika, Kantor online przekaże organom, o którym mowa w ust. 1 posiadane przez siebie dane w zakresie tożsamości Użytkownika, zarówno wskazane przez samego Użytkownika, pozyskane w procedurze weryfikacji o której mowa w ust. 2, jak też inne informacje na temat aktywności Użytkownika w Kantorze Online.
 13. Szczegółowe informacje odnośnie polityki Quark w zakresie bezpieczeństwa transakcji znajduje się w dokumencie Polityka AML.

§15
Zmiany regulaminu

 1. Quark jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Quark. Terminy zmiany nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie Kantoru online.
 2. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Kantorze online, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczną realizację transakcji zakupu lub sprzedaży kryptowalut zlecone przez Użytkownika. W przypadku braku akceptacji zmian, konto Użytkownika zostanie zamknięte.

§16
Postanowienia inne

 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Kantorem online, której przedmiotem są Usługi, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Kantor online będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne mające zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące.
 3. Umowa zwierana z Użytkownikiem na podstawie Regulaminu jest w języku polskim i tylko polska wersja językowa Regulaminu jest wiążąca. Inne wersje językowe Regulaminu mają wyłącznie charakter informacyjny.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2019 r., przy czym w zakresie rejestracji kont dla Użytkowników Zarejestrowanych wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 r.

 


logo_psb
logo_footer

Quark sp. z o. o.
ul. Świętokrzyska 18/119a
00-052 Warszawa
NIP 527-275-05-68

 

Regulamin

Polityka prywatności

AML

certyfikat

Kanonu dobrych praktyk
podmiotów rynku kryptowalutowego
w Polsce