bitxpresslogo

kantor bitcoin Warszawa presents BitXpress.
You can buy and sell bitcoins
without registration in a few clicks.

contact

Polityka Prywatności


 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, jako administrator serwisu, informujemy, iż:
 

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Quark Sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska, nr 18, lok. 119A, kod 00-052 Warszawa, REGON 363012387, NIP: 5272750568 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000586579 zwana dalej „Administratorem”.
 

Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:

 • kontakt pisemny: ul. Świętokrzyska, nr 18, lok. 119A, 00-052 Warszawa,
 • kontakt telefoniczny: +48 531 976 200,
 • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: rodo@infobitcoin.pl.

 •  

  Kategorie danych osobowych

  Administrator na potrzeby świadczenia usługi oraz na potrzeby dokonywania analizy transakcji z uwagi na obowiązującego go przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane adresowe oraz dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu), dane niezbędne na potrzeby zweryfikowania tożsamości użytkownika (w tym PESEL lub NIP), adres IP, adres portfela kryptowalutowego, numer rachunku bankowego.

  W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowej weryfikacji użytkownika przetwarzane będą także dane zawarte w dokumencie tożsamości.
   

  Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe pozyskane od Pani/Pana na podstawie konkretnych poniżej wskazanych przepisów RODO, Administrator może przetwarzać w następujących celach:

 • podejmowania czynności zmierzających do zawarcia umowy jak i zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • realizacji zawartej umowy lub w celu świadczenia usług przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub c RODO;
 • weryfikacji tożsamości klientów Administratora, ewidencji użytkowników serwisu, jak również innych czynności nałożonych na Administratora na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f RODO;
 • marketingu, w tym promocji produktów lub usług oferowanych przez Administratora, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO;
 • dochodzenia roszczeń w stosunku do klientów Administratora bądź osób trzecich na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych, które mogą być związane z działalnością Administratora, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Administratora, a także prowadzenia postępowań wyjaśniających przez organy państwowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w sposób bezpieczny, zgodny z przepisami prawa z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w RODO.
   

  Udostępnienie/powierzanie danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:
  a) partnerom biznesowym, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje łącząc produkty lub usługi;
  b) kurierom i operatorom pocztowym;
  c) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa, podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym);
  d) podmiotom świadczącym usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencjom marketingowym.
   

  Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazywane do partnerów biznesowych Administratora, do krajów znajdujących się poza EOG w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych, jak również na wniosek podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwych organów wymiaru sprawiedliwości w granicach obowiązujących przepisów prawa.
   

  Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

 • obowiązywania umowy zawartej z Administratorem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na Administratorze wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 • niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
 • dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administrator może przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji;
 • dane przechowywane na podstawie udzielonych przez użytkowników serwisu zgód do czasy odwołania tych zgód, przy czym przetwarzanie danych użytkownika serwisu do czasu odwołania udzielonej wcześniej zgody, w przypadku odwołania pozostaje do czasu odwołania legalne;
 • w przypadku uzasadnionych interesów Administratora użytkownik serwisu w każdej chwili może zgłosić swój sprzeciw co do przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

 •  

  Prawa przysługujące podmiotom danych osobowych

  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu kontroli przetwarzania danych jej dotyczących. Na wniosek osoby, której dane dotyczą, Administrator jest obowiązany, w terminie 30 dni, na piśmie poinformować o przysługujących jej prawach oraz udzielić odnośnie do jej danych osobowych informacji. Powyższe prawo przysługuje osobie zainteresowanej nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W ramach kontroli przetwarzania danych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych osobowych;
 • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania;
 • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Firma będzie przetwarzała Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

 •  

  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  W oparciu o przekazane Administratorowi przez Panią/Pana dane osobowe Administrator może podejmować zautomatyzowane decyzji, w tym decyzje będące wynikiem profilowania. Decyzje takie podejmowane będą w celu weryfikacji użytkowników, w szczególności pod kątem zachowania limitów transakcyjnych wprowadzonych z uwagi na przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzmi i finansowaniu terroryzmu. Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Ma Pani/Pan prawo do sprzeciwu na zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie. W przypadku, kiedy nie zgadza się Pani/Pan na takie działanie RODO gwarantuje prawo aby nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, dla osób, które nie wyrażają zgody na profilowanie dokonywane w celu dokonania analizy ryzyka związanego z przeciwdziałaniem praniu pieniędzmi i finansowania terroryzmu.

   


  logo_psb
  logo_footer

  Quark sp. z o. o.
  ul. Świętokrzyska 18/119a
  00-052 Warszawa
  NIP 527-275-05-68

   

  Regulamin

  Polityka prywatności

  AML

  certyfikat

  Kanonu dobrych praktyk
  podmiotów rynku kryptowalutowego
  w Polsce