bitxpresslogo

kantor bitcoin Warszawa presents BitXpress.
You can buy and sell bitcoins
without registration in a few clicks.

contact

Informacja o polityce w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu*


 

Quark spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest instytucją obowiązaną w świetle ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz.U.2018.723).

Spółka jest także sygnatariuszem Kanonu dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce (dokument ten jest możliwy do pobrania ze strony Ministerstwa Cyfryzacji).

Zgodnie z tym Kanonem (pkt 54), „Adresaci Kanonu stanowczo opowiadają się za ścisłym przestrzeganiem obowiązujących przepisów prawa w zakresie przeciwdziałania zjawisku prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu i w tym zakresie – w szczególności – deklarują przestrzeganie obowiązku identyfikacji kontrahentów, rejestrowania, archiwizowania i raportowania operacji, a także honorowania dyspozycji pochodzących od osób upoważnionych oraz przelewania środków pieniężnych za pośrednictwem rachunków bankowych.

Status Instytucji Obowiązanej oraz przestrzeganie przepisów prawa oznacza to, Quark jest uprawniony i zobowiązany do podejmowania następujących czynności w zakresie weryfikacji Użytowników:

a. identyfikacji i weryfikacji Użytkownika oraz stosowania uzależnionych od oceny ryzyka odpowiednich środków weryfikacji jego tożsamości w celu uzyskania przez Kantor online danych dotyczących tożsamość Użytkownika. Czynności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Quark może podejmować również w celu ustalenia beneficjenta rzeczywistego wobec Użytkownika, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,

b. bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych z Użytkownikiem, a także do badania źródła pochodzenia wartości majątkowych,

c. uzyskiwania informacji dotyczących celu i zamierzonego przez Użytkownika charakteru stosunków gospodarczych,

d. wykonywania innych czynności wymaganych przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,

e. ustalenia, że pierwsza wpłata na rachunek bankowy Kantoru online została przeprowadzona przez Użytkownika za pośrednictwem rachunku bankowego Użytkownika w podmiocie świadczącym usługi finansowe, gdzie dane zleceniodawcy płatności są zgodne z danymi Użytkownika przekazanym Kantorowi online.

Ponadto Quark wdrożył politykę wewnętrzną w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, która w odpowiedni sposób reguluje kwestie analizy kontrahentów i poszczególnych transakcji.

Quark wskazuje, że bezpośrednio współpracę z urzędami i organami ścigania, w szczególności z prokuraturą, w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z przestępstwem innym niż prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Quark wypełnia także obowiązki polegające n bieżącym raportowaniu o dokonanych transakcjach przekraczających ustawowe progi transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

Quark zastrzega sobie prawo odmowy przeprowadzenia transakcji z podmiotami, co do których zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, a także znajdującymi się na listach sankcyjnych.

Szczegółowe warunki działania Kantoru online oraz przeprowadzania transakcji i ich bezpieczeństwa zostały określone w Regulaminie.

*skróty użyte w tym dokumencie są analogiczne do postanowień Regulaminu korzystania z Kantoru online


logo_psb
logo_footer

Quark sp. z o. o.
ul. Świętokrzyska 18/119a
00-052 Warszawa
NIP 527-275-05-68

 

Regulamin

Polityka prywatności

AML

certyfikat

Kanonu dobrych praktyk
podmiotów rynku kryptowalutowego
w Polsce